Palvelun ja kuvien käyttöoikeusehdot

1     Soveltaminen
 
1.1           Nämä ehdot ovat erottamaton osa käyttöoikeuksien tilaussopimusta, jossa yksilöidään Asiakas sekä valokuva tai valokuvat, joita sopimus koskeen.
1.2           ”Valokuva” tarkoittaa Asiakkaan tilaamaa, käyttöoikeuksien tilaussopimuksessa yksilöityä valokuvaa sekä sen kaikkia fyysisiä tai elektronisia kappaleita.
 
2     Tekijänoikeudet
 
2.1           Kaikki valokuvan tekijänoikeudet ja tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset oikeudet säilyvät tekijänoikeuslain mukaisesti Exfore Oy:llä ja sille valokuvia toimittaneilla tahoilla.
2.2           Asiakas saa valokuvaan vain näissä ehdoissa kuvatun, rajallisen käyttöoikeuden.

3     Maksut ja hinnat
3.1           Valokuvan lataus Exfore Oy:n digitaalisesta kuvakannasta on laskutusperuste. Valokuvista veloitetaan kuvakoon mukaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan.
3.2           Lasku lähetetään asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen, joka voi olla muukin kuin toimitusosoite. Asiakas on kuitenkin vastuussa maksujen suorittamisesta toimittajalle.
3.3           Viivästyskorko on korkolain mukainen. Huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti ja riidaton osa on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli laskua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa ja kaikki perinnästä aiheutuneet kustannukset. Jos maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta, Exfore Oy:llä on oikeus estää palveluiden käyttö.

 
4     Asiakkaan käyttöoikeudet
4.1           Tilaussopimus yksilöi kunkin Asiakkaan tilaaman valokuvan käyttöoikeuden.
4.2           Käyttöoikeus on asiakaskohtainen eikä Asiakkaalla ole oikeutta siirtää käyttöoikeuksiaan eteenpäin.
4.3           Mikäli Asiakas kuitenkin tuottaa omille asiakkailleen markkinointi-, mainonta- tai julkaisupalveluita, saa Asiakas osana toimeksiantoaan myöntää omalle asiakkaalle käyttöoikeuden sellaiseen valokuvaan, joka liittyy kiinteästi toimeksiantoon. Toimeksianto ei saa yksinomaan tai pääosin koostua valokuvan toimittamisesta. Asiakkaan omien asiakkaiden oikeudet ovat korkeintaan yhtä laajoja ja voimassa korkeintaan yhtä kauan kuin Asiakkaan oikeudet. Asiakkaan omilla asiakkailla ei ole minkäänlaista oikeutta siirtää saamiaan käyttöoikeuksia eteenpäin.
4.4           Käyttöoikeus alkaa kun valokuvasta aiheutunut laskutusperuste on maksettu ja on voimassa rajoittamattoman ajan, ellei tilaussopimuksella toisin sovita.
4.5           Käyttöoikeus on maantieteellisesti rajoittamaton.
4.6           Käyttöoikeus kattaa kaikki mediat.
4.7           Käyttöoikeus ei ole yksinoikeus, eli samansisältöinen käyttöoikeus samaan kuvaan voidaan myöntää muillekin tahoille kuin Asiakkaalle.
4.8           Käyttöoikeus sisältää oikeuden muunnella kuvaa. Kuvaa ei kuitenkaan saa muunnella kuvassa esiintyvää henkilöä loukkaavalla tavalla eikä siten, että henkilö, joka ei muuten olisi tunnistettavissa kuvasta, olisi mahdollista tunnistaa. Kuvaa ei myöskään saa muunnella siten tai käyttää sellaisessa käyttöyhteydessä, että esine tai merkki joka on kuvassa taustalla tai muuten toisarvoisessa merkityksessä nousee kuvan pääkohteeksi.
4.9           Käyttöoikeus kattaa valokuvan käytön sekä kaupallisissa että ei-kaupallisissa käyttöyhteyksissä. Käyttöoikeus ei kuitenkaan kata valokuvan käyttöä lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.
4.10       Valokuvaa, jossa esiintyy ihmisiä, ei saa käyttää seksi-, seuralais- tai niihin verrattavien palvelujen, tuotteiden tai julkaisujen mainontaa, markkinointiin tai tiedottamiseen.
4.11     Kotikäyttöä koskevat rajoitukset:
- tiedosto-originaalia ei saa antaa tai myydä eteenpäin
- tiedosto-originaalista saa teettää omaan käyttöön kopion, valokuvan
- valokuvan saa antaa lahjaksi jos kopio ei jää omaan käyttöön
- kopiota ei saa myydä eteenpäin
 
5     Exfore Oy ei vastaa

5.1           Välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista jotka johtuvat mm:
-           siitä, että valokuva ei vastaa asiakkaan tarpeita tai tavoitteita
-           palvelusta, Internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta Asiakkaan tai kolmannen tahon tai henkilön tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai muusta vastaavasta seikasta
-           mahdollisista kustannuksista tai korvauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas ei ole täyttänyt sopimusta tai Asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta
-           lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta asiakkaan palvelun käytön yhteydessä
-           informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä
-           katkoksista tai häiriöistä yleisen tietoliikenneverkon toiminnassa
-           lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen, taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä, tai
-           ylivoimaisesta esteestä kuten lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, sähkökatkos, viranomaisen määräys tai muu Exfore Oy:n tai sen alihankkijoiden riippumaton ylivoimainen este (force majeure)
-           ylivoimainen este vapauttaa Exfore Oy:n noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi
 
6     Asiakkaan vastuut

6.1           Asiakas vastaa siitä, että valokuvaajan nimi ilmoitetaan siten kuin tekijänoikeuslaki vaatii.
6.2           Mikäli asiakas myöntää omille asiakkailleen käyttöoikeuksia kohdan 4.3 mukaisesti, vastaa Asiakas omien asiakkaidensa valokuvan käytöstä kuin omasta käytöstään.
6.3           Asiakas on suoraan korvausvelvollinen Exfore Oy:lle ja suoraan muille tahoille valokuvien lain- tai sopimuksenvastaisesta käytöstä.
6.4           Kuvat ovat Asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa niistäkin kuvista, jotka kolmas on Asiakkaan valtuuttamana ottanut vastaan ja/tai ladannut Exfore Oy:n digitaalisesta kuvakannasta. Lisäksi Asiakas vastaa niistä kuvista, jotka Asiakkaan valtuutuksella tai ilman valtuutusta ovat ladatut Asiakkaan käyttäjätunnuksilla. Postitse lähetetyt kuvat katsotaan toimitetuiksi, kun ne on annettu postin kuljetettavaksi.
 
 
7     Exfore Oy:n vastuut

7.1           Exfore Oy vastaa siitä, että sillä on oikeus myöntää tämän sopimuksen mukaiset käyttöoikeudet valokuvaan.
7.2           Tähän sopimukseen perustuva Exfore Oy:n korvausvelvollisuus Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään Asiakkaan käyttöoikeudesta maksaman korvauksen suuruinen. Exfore Oy ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
 
8     Palvelussa kertyvien asiakastietojen käyttäminen

8.1            Exfore Oy rekisteröi Asiakkaan itsestään ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelukohtaisten rekistereiden rekisteriselosteet ovat saatavilla kirjallisesti pyydettäessä osoitteessa info@exfore.fi. Exfore Oy voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista, mistä Asiakasta informoidaan henkilötietoja kerättäessä.
8.2           Tietoja käytetään palveluun liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi laskutukseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastolliseen tutkimustoimintaan sekä Exfore Oy:n tuotteista ja palveluista tiedottamiseen Exfore Oy:n viestimien ja palvelujen kautta. Tietoja voidaan käyttää ja yksittäistapauksissa luovuttaa suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin, mistä Asiakasta informoidaan henkilötietoja kerättäessä.
8.3           Asiakastiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä.
8.4           Asiakas voi kieltää omien tietojensa käytön suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla asiasta Exfore Oy:lle.

 
9     Sopimuksen päättyminen

9.1       Exfore Oy:llä on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli Asiakas käyttää valokuvia sopimuksen mukaisen käyttöoikeutensa ylittäen.
9.2      Kumpi tahansa sopimusosapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään toisen osapuolen rikottua tämän sopimuksen mukaisia ehtoja. Valokuviin myönnetyt käyttöoikeudet päättyvät välittömästi toisen osapuolen vastaanotettua irtisanomisilmoituksen. Maksettuja maksuja ei palauteta.

10 Muut ehdot

10.1       Tilausta koskevat huomautukset on tehtävä viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun kuvat on vastaanotettu, tai välittömästi, kun kuvat on ladattu Exfore Oy:n digitaalisesta kuvakannasta.
10.2       Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
10.3       Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksista aihetuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan Exfore Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.
« Sulje ikkuna »